something else与anything else的用法,区别快,急

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮作业网 时间:2021/11/28 23:49:10
somethingelse与anythingelse的用法,区别快,急somethingelse与anythingelse的用法,区别快,急somethingelse与anythingelse的用法,

something else与anything else的用法,区别快,急
something else与anything else的用法,区别
快,急

something else与anything else的用法,区别快,急
something else
说话人知道那个东西,只是不提及
anything else
说话人不知道是什么东西.但是知道一个范围.

Something else 一般用于肯定句中,而anything else一般用于否定句一般疑问句中